school

Wymagania

Forma egzaminu

 1. Egzamin maturalny z informatyki jako przedmiot dodatkowy zdawany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
 2. Egzamin składa się z dwóch części: trwającej 90 minut części teoretycznej polegającej na rozwiązywaniu zadań bez korzystania z komputera oraz trwającej 150 minut części praktycznej, w której zdający rozwiązuje zadania na komputerze.
 3. W czasie trwania egzaminu zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym z wybranym przez siebie z zaproponowanej listy oprogramowaniem. Stanowisko nie może posiadać dostępu do sieci lokalnej ani do Internetu.
 4. W przeddzień egzaminu zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania swego stanowiska w obecności zespołu egzaminacyjnego oraz opiekuna pracowni.
 5. Zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań i dobiera środki niezbędne do jego rozwiązania. W drugiej części egzaminu zdający oddaje na dołączonym do arkusza nośniku wyniki swoich obliczeń oraz ich komputerową realizację (np. kod źródłowy programu, plik bazy danych itd.)

Wymagania programowe
Zdający zna i rozumie podstawowe pojęcia, metody, narzędzia i procesy związane z informatyką:

 1. Opisuje środki, metody i narzędzia informatyki, posługując się poprawną terminologią.
 2. Przedstawia rolę, funkcje i zasady pracy sprzętu komputerowego (komputera, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowej).
 3. charakteryzuje typowe narzędzia informatyczne (oprogramowanie) i ich zastosowania.
 4. omawia przydatność i wiarygodność różnych źródeł i zbiorów informacji oraz użyteczność sposobów i form ich reprezentowania.
 5. zna klasyczne algorytmy:
  • algorytmy z rozgałęzieniami (np. rozwiązywanie równań liniowych i kwadratowych)
  • liniowe przeszukiwanie ciągu w poszukiwaniu wyróżnionego elementu
  • sortowanie ciągu elementów (metodami: bąbelkową, przez wstawianie, przez wybór, przez scalanie, szybką)
  • metoda "dziel i zwyciężaj" (np. przeszukiwanie binarne)
  • algorytmy rekurencyjne (np. algorytm Euklidesa, znajdowanie liczb Fibonacciego)
  • schemat Hornera
  • algorytmy na liczbach naturalnych (np. pozycyjne reprezentacje liczb, generowanie liczb pierwszych)
  • algorytmy numeryczne (np. wyznaczanie miejsca zerowego funkcji, obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego).
 6. opisuje proces rozwoju technologii informacyjnej we współczesnej cywilizacji i rozumie jego znaczenie.

Korzystanie z informacji - zdający wykorzystuje swoją wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych:

 1. posługuje się typowymi programami użytkowymi, jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program obsługi baz danych, program prezentacyjny, przeglądarka WWW, klient poczty elektronicznej i kompilator wybranego języka programowania.
 2. rozwiązuje zadania poprzez skorzystanie ze zbioru gotowych rozwiązań.
 3. wykorzystuje zasoby i usługi sieci komputerowych (komunikację z innymi użytkownikami, przesyłanie danych przez sieć, tworzenie dokumentów dostępnych w sieci) *.
 4. stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji dostępnych w relacyjnych bazach danych.
 5. stosuje klasyczne algorytmy w typowych sytuacjach.
 6. dobiera właściwy program (użytkowy lub napisany własnoręcznie) do rozwiązania zadania.
 7. zapisuje rozwiązanie zadania w postaci algorytmu ze specyfikacją w wybranej przez siebie notacji (listy kroków, schematu blokowego, w języku lub pseudojęzyku programowania).
 8. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań z różnych dziedzin (np. matematyki) oraz problemów życia codziennego.

Tworzenie informacji - zdający stosuje metody informatyczne do rozwiązywania problemów:

 1. formułuje sytuację problemową (w tym podaje specyfikację problemu) i podaje cechy zaproponowanego rozwiązania.
 2. formułuje informatyczne rozwiązanie problemu poprzez dobór odpowiednich struktur danych oraz algorytmów i realizuje je w wybranym języku programowania.
 3. wykorzystuje metody informatyki (metodę zstępującą, konstrukcje algorytmiczne, klasyczne algorytmy) do rozwiązania problemu.
 4. ocenia poprawność i efektywność rozwiązania problemu.
 5. projektuje i tworzy bazy danych będące reprezentacją zbioru informacji i relacji między nimi.
 6. stosuje narzędzia i techniki informatyczne do modelowania i symulacji procesów oraz zjawisk.
 7. wykorzystuje różnorodne źródła i zasoby informacji do tworzenia dokumentów tekstowych i multimedialnych.
 8. formułuje i uzasadnia opinie dotyczące konsekwencji dla osób i społeczeństw, jakie wynikają z zastosowań informatyki i technologii informacyjnej.

(*) - bynajmniej nie jest to zachęta do ściągania w trakcie egzaminu :)